વહીવટી મંડળ

ગુજરાત સરકારે ગુજરાત સાયન્સ સિટીની કલ્પનાને સાકાર કરવા, તેને વિકસાવવા અને તેનું સંચાલન કરવા માટે ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ સિટીની સ્થાપના કરી છે. આ કાઉન્સિલ એક રજીસ્ટર્ડ સ્વાયત્ત સોસાયટી છે અને ગુજરાત સરકારના મુખ્ય સચિવ શ્રી જી. આર. અલોરિયા (આઈએએસ) તેના અધ્યક્ષ છે. તેના વહીવટી મંડળમાં ભારતના પ્રતિષ્ િત વૈજ્ઞાનિકો, આર્કિટેક્ટો અને પ્લાનરોનો સમાવેશ થાય છે.

ક્રમ જીઆર મૂજબ નિમણૂક ગુજરાત સાયન્સ સિટી
વહીવટી મંડળ
નામ અને નિમણૂંક
મુખ્ય સચિવ,
ગુજરાત સરકાર
અધ્યક્ષ ડૉ. જે. એન. સિંઘ (આઇ.એ.એસ.)
મુખ્ય સચિવ, ગુજરાત સરકાર અને અધ્યક્ષ, જીસીએસસી,
બ્લોક નં ૧, ત્રીજો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
માનનીય મુખ્યમંત્રી મુખ્ય સચિવ સભ્‍ય કમ. એસ અપર્ણા
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
અગ્ર સચિવ, નાણાં વિભાગ ગુજરાત સરકાર સભ્‍ય શ્રી અનિલ મુકિમ (આઇ.એ.એસ.)
અધિક મુખ્ય સચિવ નાણા વિભાગ,
કોઈ બ્લોક. ૪, ૫મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અગ્ર સચિવ,
ઉદ્યોગો અને ખાણ વિભાગ ગુજરાત સરકાર
સભ્‍ય શ્રી પી. કે. તનેજા (આઇ.એ.એસ.)
અધિક મુખ્ય સચિવ, ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ
બ્લોક નં ૫, ૭ મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અગ્ર સચિવ,
શિક્ષણ વિભાગ ગુજરાત સરકાર
સભ્‍ય શ્રીમતી. અંજુ શર્મા, (આઇ.એ.એસ.)
અધિક મુખ્ય સચિવ, શિક્ષણ વિભાગ
બ્લોક નં ૫, ૭ મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર..
અગ્ર સચિવ,
શહેરી વિકાસ વિભાગ ગુજરાત સરકાર
સભ્‍ય શ્રી પૂનમચંદ પરમાર (આઇ.એ.એસ.)
અગ્ર સચિવ, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ,
બ્લોક નં ૧૪, ૯ માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અગ્ર સચિવ,
(ઉચ્ચ અને ટેક.શિક્ષણ) શિક્ષણ વિભાગ ગુજરાત
સભ્‍ય શ્રી પંકજ જોશી, (આઇ.એ.એસ.)
અગ્ર સચિવ (ઉચ્ચ અને ટેકનીકલ શિક્ષણ)
બ્લોક નં ૫, ૮ માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
અગ્ર સચિવ,
માર્ગ અને મકાન વિભાગગુજરાત સરકાર
સભ્‍ય શ્રી એસ. બી. વસાવા
સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ
બ્લોક નં ૧૪, ૨ જો માળ સચિવાલય, ગાંધીનગર.
મેનેજીંગ ડીરેકટર,
જીએસપીસીએલ, ગુજરાત સરકાર
સભ્‍ય મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જીએસપીસીએલ,
જીએસપીસી ભવન, સેકટર-ર, ગાંધીનગર
૧૦ સંયુક્ત સચિવ,
સંસ્કૃતિ, વિભાગ, ભારત સરકાર
સભ્‍ય સંયુક્ત સચિવ,
સંસ્કૃતિ મંત્રાલય, ભારત સરકાર,
રૂમ નંબર ૩૩૪, સી-વિંગ, શાસ્ત્રી ભવન, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૦૧
૧૧ સલાહકાર અને વડા,
નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ ટેકનોલોજી (NCST)
સભ્‍ય ડૉ. બી. પી. સિંઘ
નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ ટેકનોલોજી (NCST),
ન્યૂ મેહરૌલી રસ્તાઓ, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૧૬
૧૨ સલાહકાર,
ગુજકોષ્‍ટ
સભ્‍ય ડો એન સાહુ,
સલાહકાર, ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ,
એમએસ બિલ્ડીંગ, ૭ મો માળ, ગાંધીનગર
૧૩ નિયામક,
જનરલ નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ મ્યુઝિયમ (NCSM)
સભ્‍ય ડૉ. એ એસ. માનેકર
ડિરેક્ટર જનરલ, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ મ્યુઝિયમ (NCSM) બ્લોક જીએન, સેક્ટર વી, બિધાન નગર કોલકાતા ૭૦૦૦૦૯૧
૧૪ ડૉ. ડી બાલસુબ્રુમણ્યમ,
હૈદરાબાદ
સભ્‍ય ડૉ. ડી બાલાસુબ્રમણ્યમ,
નિયામક, રિસર્ચ એલ વી પ્રસાદ આઇ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
એલવી પ્રસાદ માર્ગ, બંજારા હિલ્સ, હૈદરાબાદ ૫૦૦૦૩૪
૧૫ ડો જી પી ફોન્ડકે,
મુંબઇ
સભ્‍ય ડૉ. જી. પી. ફોન્ડકે,
પૂર્વ નિયામક, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન (NISCOM)
૫, રાગીણી સાહિત્‍ય સહવાસ ભાન્‍દ્રા (પૂર્વ) મુંબઇ-૪૦૦૦૫૧
૧૬ નિયામક, એસએસી ઇસરો સભ્‍ય શ્રી તપન મિશ્રા
નિયામક, સ્પેસ એપ્લીકેશન સેન્ટર,
ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ.
૧૭ શ્રી સુધીન્દ્ર કુલકર્ણી સભ્‍ય  
૧૮ ડીન,
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પ્લાઝમા રિસર્ચ, ભાટ, ગાંધીનગર-૩૮૨૪૮૧
સભ્‍ય પ્રો. અભિજીત સેન
ડીન,
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પ્લાઝમા રિસર્ચ, ભાટ ,ગાંધીનગર-૩૮૨૪૮૧
૧૯ સચિવ,
સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગ
સભ્‍ય સચિવ શ્રી ધનંજય દ્વિવેદી, આઈએએસ
સચિવ, વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ,
બ્લોક નં ૭, ૫મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.